Pakolaisnuortentuki ry rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2021/1534
, myönnetty 12.11.2021

Rahankeräysluvan saaja
Pakolaisnuorten tuki ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Luvan voimassaoloaika
12.12.2021 alkaen toistaiseksi

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
1) pakolaistaustaisia nuoria ja heidän perheitänsä tukeviin ja osallisuutta lisääviin työmuotoihin. Tällaisia työmuotoja voivat olla esimerkiksi voimaannuttava valokuvaus ja tarinateatteriesitysten tekeminen, mediatuotoksiin osallistaminen, kehon traumatietoinen ohjaus sekä digitaitojen ohjaus. Varoilla katetaan työmuotojen toteuttamisesta aiheutuvia palkkakustannuksia. Lisäksi keräysvaroilla tuetaan nuorten liikkumista, koulutustilaisuuksia sekä tapahtumia ja retkiä.

2) sosiaali-, opetus- ja nuorisoalan ammattilaisille järjestettävään lisäkoulutustoimintaan, jolla pyritään parantamaan heidän edellytyksiään tukea ja
osallistaa pakolaistaustaisia nuoria. Keräysvaroja käytetään esimerkiksi koulutusmateriaaleihin, koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä osaamista jakavan verkko-oppimisympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon.

3) rasismin vähentämiseen erilaisin viestintäkampanjoin sekä nuorten yhdenvertaisuuskasvatukseen. Keräysvaroilla katetaan esimerkiksi toiminnan
toteuttamisesta aiheutuvia palkkakuluja ja koulutusmateriaalin tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

4) edellä mainittujen avustuskohteiden hankkeiden omarahoitusosuuksiin, jos yhdistys saa erillisen hankeavustuksen.